Komentarų taisyklės

Komentaruose nenaudokite necenzūrinių, įžeidžiančių, užgaulių žodžių.
Asmeninę nuomonę apie autorę išreikšti galite parašydami jai el. paštu.
Komentaruose nebus toleruojama reklama.
Cituokite vietas, kurioms turite pastabų. Bus aiškiau, apie ką kalbama.
Rašydami teiginį, jį pagrįskite.
Gerbkite diskusijos dalyvius bei jų nuomonę. Tokios pat pagarbos sulauksite ir iš jų.

Pastaba. Blogo autorė turi neginčijamą ir net nekvestionuojamą teisę subjektyviai nuspręsti, kurie komentarai yra netinkami ir juos šalinti be atskiro pranešimo ar paaiškinimo. Piktybiškų komentuotojų bus blokuojami IP adresai, tuo atimant galimybę apskritai atsidaryti šį blogą.